Top Leadership  

Hu Jintao

Wu Bangguo

Wen Jiabao

Jia Qinglin

Zeng Qinghong

Huang Ju

Wu Guanzheng

Li Changchun

Luo Gan
Communist Party of China
09:58, June 23, 2006

Leadership of 16th Central Committee

General Secretary of the CPC Central Committee

Hu Jintao

Members of the Standing Committee of the Political Bureau

Hu Jintao

Wu Bangguo Wen Jiabao Jia Qinglin Zeng Qinghong

Huang Ju Wu Guanzheng Li Changchun Luo Gan

Members of the Political Bureau

Wang Lequan Wang Zhaoguo Hui Liangyu(Hui) Liu Qi

Liu Yunshan Li Changchun Wu Yi(female) Wu Bangguo

Wu Guanzheng Zhang Lichang Zhang Dejiang Chen Liangyu

Luo Gan Zhou Yongkang Hu Jintao Yu Zhengsheng

He Guoqiang Jia Qinglin Guo Boxiong Huang Ju

Cao Gangchuan Zeng Qinghong Zeng Peiyan Wen Jiabao

Alternate Member of the Political Bureau

Wang Gang

Members of the Secretariat of the Central Committee

Zeng Qinghong Liu Yunshan Zhou Yongkang He Guoqiang

Wang Gang Xu Caihou He Yong

Central Military Commission of the CPC

Chairman: Hu Jintao

Vice Chairmen: Guo Boxiong Cao Gangchuan Xu Caihou

Central Commission for Discipline Inspection of the CPC

Secretary: Wu Guanzheng

Deputy Secretaries:

He Yong Xia Zanzhong Li Zhilun Zhang Shutian

Liu Xirong Zhang Huixin Liu Fengyan


Tell a friend Print friendly Version Print friendly format Save to disk Save this
Related News


Copyright © 1997-2006 by www.people.com.cn. all rights reserved